[Mặt Nạ] – Bôn Lôi Quán


 

 

 

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp – Long Truyền Thôn

 

 

 

II.Nguyên liệu nâng cấp.

  • Cần mặt nạ cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
Cấp ngựa KNB Đại

Mảnh ghép mặt nạ

Dị dung thạch

Hàng long phục hổ quán Nhận được khi trùng sinh 3
Hàng long phục hổ quán + 1 10 600 600
Hàng long phục hổ quán + 2 20 1000 1000
Hàng long phục hổ quán + 3 20 1500 1500
Hàng long phục hổ quán + 4 20 2000 2000
Hàng long phục hổ quán + 5 50 2500 2500
Quân Lâm Miện 50 3000 3000
Quân lâm miện + 1 100 3500 3500
Quân lâm miện + 2 100 4000 4000
Quân lâm miện + 3 200 4500 4500
Quân lâm miện + 4 200 5000 5000
Quân lâm miện + 5 300 10000 10000
Quân lâm miện + 6 400 15000 15000
Quân lâm miện + 7 500 20000 20000
Quân lâm miện + 8 600 25000 25000
Quân lâm miện + 9 700 50000 50000
Quân lâm miện + 10 800 60000 60000
Thông Thiên Quán 900 70000 70000
Thông Thiên Quán + 1 1000 80000 80000
Thông Thiên Quán + 2 1100 90000 90000
Thông Thiên Quán + 3 1200 100000 100000
Thông Thiên Quán + 4 1300 110000 110000
Thông Thiên Quán + 5 1400 120000 120000
Thông Thiên Quán + 6 1500 130000 130000
Thông Thiên Quán + 7 1600 140000 140000
Thông Thiên Quán + 8 1700 150000 150000
Thông Thiên Quán + 9 2000 200000 200000
Thông Thiên Quán + 10 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 1 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 2 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 3 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 4 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 5 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 6 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 7 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 8 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 9 2000 200000 200000
Bôn Lôi Quán + 10 2000 200000 200000

 

Lưu Ý: 

  • Nâng cấp mặt nạ tỷ lệ thành công 100%
  • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
  • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame
VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần