Trùng Sinh Nhân Vật


I.NPC liên quan.

  • Tiến hành trùng sinh tại NPC hỗ trợ – Lâm An Phủ

 

 

 

II.Phần thưởng trùng sinh.

  • Khi đạt cấp và đồng như yêu cầu có thể đến trùng sinh.
Lần Trùng Sinh Cấp Yêu Cầu Đồng Yêu Cầu Phần Thưởng
1 150 20v 50 điểm tiềm năng + Ngoại Trang Áo Cấp 1
2 155 40v 50 điểm tiềm năng + Ngựa Cấp 1
3 160 60v 50 điểm tiềm năng + Mặt nạ Hàng Long
4 165 80v 50 điểm tiềm năng + 500 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
5 170 100v 50 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh già Lam Kinh
6 175 120v 100 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh Luân Hồi Ấn
7 180 140v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 2
8 185 160v 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
9 190 180v 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
10 195 200v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 2
11 200 220v 100 điểm tiềm năng + 10000 Ghép Luân Hồi Ấn
12 200 240v 100 điểm tiềm năng + 10000 Mảnh già Lam Kinh
13 200 260v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 3
14 200 280v 100 điểm tiềm năng + 20000 Ấn Ký Tín Vật
15 200 300v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 3
16 220 320v 100 điểm tiềm năng + 20000 Thần Khí Bảo Châu
17 220 340v 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
18 220 360v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 4
19 220 380v 100 điểm tiềm năng + 5000 Chiến Thần
20 220 400v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 4
21 220 420v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
22 220 440v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
23 220 460v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 5
24 220 480v 100 điểm tiềm năng + 5000 chiến thần
25 220 500v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 5
26 220 520v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
27 220 540v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
28 220 560v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
29 220 580v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
30 220 600v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 6
31 220 620v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
32 220 640v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
33 220 660v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
34 220 680v 100 điểm tiềm năng + 10000 chiến thần
35 220 700v 100 điểm tiềm năng + Áo Ngoại Trang Cấp 6
36 250 720v 100 điểm tiềm năng + Nón Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
37 250 740v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
38 250 760v 100 điểm tiềm năng + Áo Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
39 250 780v 100 điểm tiềm năng+ 20000 Chiến Thần
40 250 800v 100 điểm tiềm năng + Nón Ngoại Trang Cấp 7 + 20000 Chiến Thần
41 250 820v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
42 250 840v 100 điểm tiềm năng + Giày Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
43 250 860v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
44 250 880v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
45 250 900v 100 điểm tiềm năng + Vũ Khí Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
46 250 920v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
47 250 940v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
48 250 960v 100 điểm tiềm năng + Nhân Thú Nuôi Cấp 10 + 20000 Chiến Thần
49 250 980v 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
50 250 1000v 100 điểm tiềm năng + Áp Ngoại Trang Cấp 7 + Bội Thú Nuôi Cấp 10
51 250 1020 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
52 250 1040 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
53 250 1060 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
54 250 1080 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
55 250 1100 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
56 250 1120 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
57 250 1140 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
58 250 1160 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
59 250 1180 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
60 250 1200 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang Cấp 8
61 250 1220 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
62 250 1240 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
63 250 1260 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
64 250 1280 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
65 250 1300 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
66 250 1320 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
67 250 1340 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
68 250 1360 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
69 250 1380 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
70 250 1400 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang Cấp 8
71 250 1420 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
72 250 1440 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
73 250 1460 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
74 250 1480 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
75 250 1500 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
76 250 1520 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
77 250 1540 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
78 250 1560 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
79 250 1580 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
80 250 1600 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang Cấp 9
81 250 1620 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
82 250 1640 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
83 250 1660 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
84 250 1680 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
85 250 1700 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
86 250 1720 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
87 250 1740 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
88 250 1760 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
89 250 1780 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
90 250 1800 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang Cấp 9
91 250 1820 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
92 250 1840 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
93 250 1860 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
94 250 1880 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
95 250 1900 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
96 250 1920 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
97 250 1940 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
98 250 1960 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
99 250 1980 100 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
100 250 2000 20000 Chiến Thần + Nón + Áo Ngoại Trang Cấp 10
101 250 2020 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
102 250 2040 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
103 250 2060 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
104 250 2080 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
105 250 2100 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
106 250 2120 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
107 250 2140 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
108 250 2160 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
109 250 2180 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
110 250 2200 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang Cấp 11
111 250 2220 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
112 250 2240 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
113 250 2260 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
114 250 2280 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
115 250 2300 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
116 250 2320 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
117 250 2340 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
118 250 2360 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
119 250 2380 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
120 250 2400 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang Cấp 11
121 250 2420 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
122 250 2440 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
123 250 2460 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
124 250 2480 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
125 250 2500 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
126 250 2520 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
127 250 2540 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
128 250 2560 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
129 250 2580 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
130 250 2600 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang Cấp 12
131 250 2620 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
132 250 2640 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
133 250 2660 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
134 250 2680 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
135 250 2700 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
136 250 2720 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
137 250 2740 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
138 250 2760 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
139 250 2780 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
140 250 2800 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang Cấp 12
141 250 2820 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
142 250 2840 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
143 250 2860 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
144 250 2880 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
145 250 2900 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
146 250 2920 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
147 250 2940 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
148 250 2960 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
149 250 2980 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
150 250 3000 20000 Chiến Thần + Áo + Nón Ngoại Trang Cấp 13
151 250 3020 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
152 250 3040 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
153 250 3060 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
154 250 3080 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
155 250 3100 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Nón Cấp 14
156 250 3120 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
157 250 3140 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
158 250 3160 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
159 250 3180 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
160 250 3200 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Áo Cấp 14
161 250 3220 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
162 250 3240 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
163 250 3260 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
164 250 3280 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
165 250 3300 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Nón Cấp 15
166 250 3320 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
167 250 3340 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
168 250 3360 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
169 250 3380 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
170 250 3400 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Áo Cấp 15
171 250 3420 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
172 250 3440 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
173 250 3460 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
174 250 3480 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
175 250 3500 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Nón Cấp 16
176 250 3520 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
177 250 3540 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
178 250 3560 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
179 250 3580 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
180 250 3600 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Áo Cấp 16
181 250 3620 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
182 250 3640 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
183 250 3660 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
184 250 3680 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
185 250 3700 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Nón Cấp 17
186 250 3720 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
187 250 3740 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
188 250 3760 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
189 250 3780 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
190 250 3800 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Áo Cấp 17
191 250 3820 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
192 250 3840 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
193 250 3860 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
194 250 3880 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
195 250 3900 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Nón Cấp 18
196 250 3920 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
197 250 3940 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
198 250 3960 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
199 250 3980 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần
200 250 4000 50 điểm tiềm năng + 20000 Chiến Thần + Ngoại Trang Áo Cấp 18

Lưu Ý: 

  • Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 130.
  • Trùng sinh sẽ bị mất kết nôi cần đăng nhập lại.
  • Cần chuẩn bị rương trống trước khi trùng sinh để nhận thưởng.
VANG DANH THIÊN HẠ
Nhân vật Cấp
Đang cập nhật...
Dữ liệu cập nhật 5 phút/lần